Priešmokyklinis ugdymas

Informacija atnaujinta 2018-02-08

 

PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2017 – 2018 mokslo metai

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106; Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779; Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 redakcija).

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai. Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.; baigiasi 2018 m. gegužės 31 d.

Programos įgyvendinimo  trukmė – 640 valandų: 160 dienų,  vykdant ugdomąją veiklą 4 valandas per dieną.

Skiriamos atostogos:

Prasideda Baigiasi Į mokyklą
Rudens atostogos 2017-10-30 2017-11-03 2017-11-06
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017-12-27 2018-01-03 2018-01-04
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23 2018-02-26
Pavasario (Velykų) atostogos 2018-04-03 2018-04-06 2018-04-09
Papildomos atostogos

 

 

2018-01-04

2018-03-26

2018-01-10

2018-03-30

 

2018-01-11

2018-04-09

Mokinių atostogų metu ugdomoji veikla nevyksta.

Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo  pedagogas ir pedagogo padėjėjas.

Priešmokyklinio ugdymo  pedagogas, organizuodamas ugdomąją veiklą:

  • individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, mokyklos, regiono ypatumus, parengia grupės ugdomosios veiklos metinį kalendorinį planą
  • iki rugsėjo 29 dienos atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą, kurį fiksuoja kompetencijų vertinimo stende, duomenis kaupia vertinimo aplanke;
  • savaitės temą ir kiekvienos dienos ugdomąją veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne „Tamo“;
  • vaikų pažangą ugdomuoju laikotarpiu fiksuoja vertina nuolat, pasiekimus fiksuoja kompetencijų vertinimo stende ir duomenis kaupia vaiko vertinimo aplanke;
  • įgyvendinus programą, iki 2018 m. birželio 9 d., priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą ir parengia aprašą bei rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Antrąjį ugdymo pusmetį Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje priešmokyklinio ugdymo vaikams du kartus savaitėje vedami ankstyvosios užsienio kalbos (vokiečių) užsiėmimai pagal Vilniaus Geothes instituto parengtą programą „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme“. Vokiečių kalbos mokymo programa integruojama su priešmokyklinio ugdymo programa. Vokiečių kalbos moko kalbų mokytojas kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogu.

 

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS PEDAGOGĖS  DARBO SU TĖVAIS LAIKAS     

2017 -2018 M.M. II pusmetis

 

Eil Nr Pedagogė Klasė Mok. sk. Val. sk. Savaitės diena Darbo laikas Pamoka Kabinetai
1. Rasa Butkienė PUG 13 2 Pirmadienis

Antradienis

 

 

12.00 – 13.00

12.00 – 13.00

14
 

  PAMOKOSE NAUDOJAMŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ –

PRATYBŲ SĄSIUVINIŲ SĄRAŠAS

2017-2018 m.m.

 

Klasė Dalykas                         Priemonės pavadinimas
 

Priešmokyklinio ugd. gr.

 

 

OPA-PA priešmokyklinuko užduočių bloknotas 1-3 d.