Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106; pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (si) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimu.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. gegužės 30 d.

Skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31

 

2016-11-04/ į mokyklą 11-07

 

Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06/ į mokyklą 01-09
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14/ į mokyklą 04-18
Vasaros 2017-05-31 2017-08-31/ į mokyklą 09-01
Papildomos 2017-02-17

2017-04-04

2017-02-24/ į mokyklą 02-27

2017-04-07/ į mokyklą 04-18

 

Programos įgyvendinimo  trukmė – 640 valandų: 160 dienų po 4 valandas. Ugdomoji veikla pradedama 8 val.                                                                                                                     Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas:

Priešmokyklinio ugdymo  pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, mokyklos, regiono ypatumus. Planas rengiamas metams, veikla  planuojama  savaitei. Iki rugsėjo 25 dienos parengia grupės ugdomosios veikos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

Įgyvendinus programą, iki 2016 m. birželio 3 d., priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Antrąjį ugdymo pusmetį priešmokyklinio ugdymo vaikams du kartus savaitėje vedami ankstyvosios užsienio kalbos (vokiečių) užsiėmimai pagal Vilniaus Geothes instituto parengtą programą „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme“.